Usługi


Księgowo-podatkowe

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości
 • zakładanie ksiąg rachunkowych
 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych)
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie deklaracji oraz zeznań podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego (PIT, CIT)
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych UE
 • sporządzanie deklaracji podatkowych m.in.VAT-7, VAT-7K, VAT-UE
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT
 • uzgodnienia kont rozrachunkowych
 • wydrukowanie potwierdzeń sald rozrachunkowych za dany rok obrotowy i przesłanie ich kontrahentom

Kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40)
 • zakładanie akt osobowych
 • prowadzenie kart przychodów pracowników
 • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zleceniodawcy
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców
 • sporządzanie deklaracji i raportów

Usługi dodatkowe

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych PIT-37, PIT-28 itp.
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, sporządzanie korekt deklaracji ZUS, korekt zeznań rocznych
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania
 • usługi biurowe – przepisywanie tekstów, pisanie podań i pism, sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • wystawianie faktur w imieniu Klienta
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta