Usługi


Księgowo-podatkowe

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości ,
 • zakładanie ksiąg rachunkowych ( pełna księgowość),
 • stałe i okresowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa itp),
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów ( księgowość uproszczona),
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych UE,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych m.in.VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,
 • sporządzanie i wysyłka plików JPK,
 • sporządzanie sprawozdań INTRASTAT,
 • zakładanie i aktualizowanie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych GUS,

Kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac pracowników,
 • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę ( umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40 itp.)
 • zakładanie akt osobowych,
 • prowadzenie kart przychodów pracowników,
 • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ( ulga na start, składki preferencyjne, mały zus, mały zus plus),
 • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zleceniodawcy,
 • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji wymaganych prawem.

Usługi dodatkowe

 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy
 • sporządzanie zeznań rocznych dla osób fizycznych nie prowadzących działałności oraz wysyłka elektroniczna PIT-37, PIT-28 ( najem)
 • wyprowadzanie zaległości księgowych, sporządzanie korekt deklaracji ZUS, korekt zeznań rocznych
 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania
 • usługi biurowe – przepisywanie tekstów, pisanie podań i pism, sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • wystawianie faktur w imieniu Klienta
 • odbiór dokumentów z siedziby klienta
 • weryfikacja kontrahentów - biała lista podatników VAT